"มหาวิทยาลัยพะเยา"

มหาวิทยาลัยสีเขียว

"ปญญาชีวีเสฏฐชีวีนาม"

(ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด)

"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

(Wisdom for Community Empowerment)